Direct Download of Client

Nov 22, 2023 - 4:43 PM CST

Khanatics,

We're excited to share a convenient update for downloading our game!

 

🔗 Where to Download

Visit our official website to download the game client. You'll find the download link prominently displayed for easy access.

You can download the game by clicking: [DOWNLOAD GAME]

 

📦 File Format

The game is provided as a compressed 7zip file. This format helps reduce the download size, making it quicker and easier for you.

 

🔧 How to Unpack 7zip Files

 1. If you don’t have a tool to unpack 7zip files, download and install 7-Zip from 7-zip.org.
 2. After installation, right-click on the downloaded 7zip file.
 3. Choose '7-Zip' > 'Extract to [folder name]'.
 4. Once extracted, you can play the game directly.

 

Happy gaming, and thank you for your continued support!

KSC Team


게임 다운로드에 대한 편리한 업데이트를 공유하게 되어 기쁩니다!

 

🔗 다운로드 위치

저희 공식 웹사이트를 방문하여 게임 클라이언트를 다운로드하세요. 쉽게 접근할 수 있도록 다운로드 링크가 눈에 띄게 표시되어 있습니다.

[게임 다운로드]를 클릭하여 게임을 다운로드할 수도 있습니다.

 

📦 파일 형식

게임은 압축된 7zip 파일로 제공됩니다. 이 형식은 다운로드 크기를 줄여 더 빠르고 쉽게 만들어줍니다.

 

🔧 7zip 파일 풀기

 1. 7zip 파일을 풀 수 있는 도구가 없다면 7-zip.org에서 7-Zip을 다운로드하여 설치하세요.
 2. 설치 후 다운로드한 7zip 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
 3. '7-Zip' > '[폴더 이름]으로 추출'을 선택하세요.
 4. 추출한 후 바로 게임을 플레이할 수 있습니다.

 

즐거운 게임 되시고, 지속적인 지지에 감사드립니다!


เราตื่นเต้นที่จะแบ่งปันการอัปเดตที่สะดวกสำหรับการดาวน์โหลดเกมของเรา!

 

🔗 ที่จะดาวน์โหลด

เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราเพื่อดาวน์โหลดไคลเอ็นต์เกม คุณจะพบลิงค์ดาวน์โหลดที่โดดเด่นและเข้าถึงได้ง่าย

คุณยังสามารถดาวน์โหลดเกมได้โดยคลิกที่: [ดาวน์โหลดเกม]

 

📦 รูปแบบไฟล์

เกมนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ 7zip ที่ถูกบีบอัด เพื่อลดขนาดไฟล์ในการดาวน์โหลด ทำให้กระบวนการดาวน์โหลดรวดเร็วและง่ายขึ้นสำหรับคุณ

 

🔧 วิธีแตกไฟล์ 7zip

 1. หากคุณไม่มีเครื่องมือในการแตกไฟล์ 7zip ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Zip จาก 7-zip.org
 2. หลังจากติดตั้งแล้ว คลิกขวาที่ไฟล์ 7zip ที่ดาวน์โหลด
 3. เลือก '7-Zip' > 'แตกไฟล์ไปที่ [ชื่อโฟลเดอร์]'
 4. เมื่อแตกไฟล์แล้ว คุณสามารถเล่นเกมได้โดยตรง

 

สนุกกับการเล่นเกมและขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนต่อเนื่องของคุณ!


Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ một cập nhật tiện lợi cho việc tải xuống trò chơi của mình!

 

🔗 Nơi Tải Xuống

Hãy truy cập trang web chính thức của chúng tôi để tải xuống máy khách trò chơi. Bạn sẽ tìm thấy liên kết tải xuống được hiển thị nổi bật để dễ dàng truy cập.

Bạn cũng có thể tải xuống trò chơi bằng cách nhấp vào: [TẢI XUỐNG TRÒ CHƠI]

 

📦 Định Dạng Tệp Tin

Trò chơi được cung cấp dưới dạng tệp tin 7zip đã nén. Định dạng này giúp giảm kích thước tải xuống, làm cho quá trình nhanh chóng và dễ dàng hơn cho bạn.

 

🔧 Cách Giải Nén Tệp Tin 7zip

 1. Nếu bạn không có công cụ để giải nén tệp tin 7zip, hãy tải xuống và cài đặt 7-Zip từ 7-zip.org.
 2. Sau khi cài đặt, nhấp chuột phải vào tệp tin 7zip đã tải xuống.
 3. Chọn '7-Zip' > 'Giải nén vào [tên thư mục]'.
 4. Sau khi giải nén, bạn có thể chơi trò chơi trực tiếp.

 

Chúc bạn chơi game vui vẻ và cảm ơn bạn đã tiếp tục ủng hộ chúng tôi!

Comments