Ranking | Micko | Cha

CHA Name Guild User Rank
1 ---- ThitChoV TheMoNaRchS
2 ---- zYahwehz TeAMiYUt
3 ---- Adrianne
4 ---- DocMikey TeAMiYUt
5 ---- PortGasZin
6 ---- PortGasMax RedDragon
7 ---- KatsuKi
8 ---- RockBand xLegends
9 ---- ImmortaLBae RageQuit
10 ---- KimYM1 Korean