Ranking | Cleric | Dex

DEX Name Guild User Rank
1 ---- IlIMoraxuSIlI
2 ---- KralkaTorrik R4G3QU1T
3 ---- Gamot
4 ---- ThitChoIII TeAMiYUt
5 ---- winterose
6 ---- DxB TeAMiYUt
7 ---- Himeno
8 ---- Byleth 1HD
9 ---- kachupoy ZayAsFaMiLy
10 ---- Rhapsody TeAMiYUt